Bilde: pixabay.com

Lungeutredning

Vi utreder lungesykdommer og symptomer fra luftveiene hos pasienter som har fylt 16år. Vanlige plager er tung pust eller hoste og enkelte ganger respirasjonsavhengige smerter i brystet. Har du en relevant diagnose for oss men ikke fullgod effekt av behandlingen er det en god grunn til å bli henvist hit. Vi tar også imot pasienter til «second opinion».

Til timen her ønsker vi at du medbringer en liste over faste medisiner, svar på viktige blodprøver og røntgenundersøkelser dersom dette ikke er redegjort for i henvisningen. I ventesonen hos oss finner du et spørreskjema du gjerne må fylle ut. Ta med dine inhalatorer til timen. 

Vedrørende forberedelser til timen, sjekk under fanen «For pasienter».

Det er satt av 45-60 minutter ved første konsultasjon. Under denne tiden vil det gjøres mange pusteprøver og anamnesen vil være grundig men målrettet.

Undersøkelser

Det tas en grundig sykehistorie med opplysninger om bakgrunn og eksponeringer i hjem og arbeid, andre sykdommer/risikofaktorer og arvelighet for allergi og lungesykdom. Dine aktuelle symptomer vil bli nøye kartlagt for å gjøre utredningen og behandlingen målrettet og bra. I tillegg til å lytte på lungene dine gjør vi noen dedikerte forundersøkelser for å avdekke allergi og svekkelse av lungefunksjonen. Noen ganger er tilstanden fremdeles ikke avklart (for eksempel symptomer som ved mistenkt astma men uten avvik ved testing), og det vil da være aktuelt å sette deg opp til en kontroll med provokasjons-/belastningstest for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Noen ganger må man gjøre flere typer tester. Ved videre kontroller vil det som regel bare gjøres enkle pusteprøver for å  følge opp effekt av igangsatt behandling, og du vil bli fulgt opp her så lenge det nødvendig.

Nedenfor følger en liste over undersøkelser som vi gjør og med en kort beskrivelse:

 • Spirometri (med revesibilitetstesting)
 • Diffusjonskapasitet (TLCO)
 • Kroppspletysmografi (BodyBox)
 • Impulsoscillometri (IOS)
 • Prikktest (allergitest) og allergivaksinasjon
 • NO i utåndingsluft (FeNO)
 • Belastningstester
 • Provokasjonstester
 • Ultralydsundersøkelse
 • Søvnregistrering
 • Eksterne laboratorietjenester
 

Spirometri (med reversibilitetstesting)

Enkel undersøkelse der du puster rolig gjennom et plastrør for så å fylle lungene helt inn og deretter hardt og lenge ut for å tømme lungene så godt det går. Undersøkelsen er godt egnet for utredning av alle typer lunge/luftveissykdom og ved kontroller. Reversibilitetstesting går ut på å gjenta spirometri 15-20 minutter etter inhalasjon av «astmamedisin». Dette vil kunne gi en stor bedring av lungefunksjonen ved astma.

Diffusjonskapasitet (TLCO)

Enkel undersøkelse der du vil puste inn en gassblanding som inneholder bl.a. en svært liten mengde CO. Etter å ha holdt pusten i omtrent 10 sekunder puster du ut, og en maskin beregner hvor mye CO som lungene dine da har tatt opp. Undersøkelsen er egnet for å avdekke sykdom i selve lungevevet, og for å følge utviklingen av lungesykdom og effekt av behandling.

Kroppspletysmografi (BodyBox)

Undersøkelsen foregår i en stor lukket glassboks der man med trykk-volum målinger kan beregne lungestørrelser, og påvise avvik som følge av sykdom i og utenfor lungene. Undersøkelsen er ikke teknisk krevende, og du vil få instruks via høyttaler i boksen. Har du klaustrofobi så bare gi beskjed når du kommer hit.

Impulsoscillometri (IOS)

Undersøkelsen er enkel å utføre ved at du puster rolig i et plastrør mens du føler lufttrykkbølger mot munnhulen. Undersøkelsen måler motstanden i store og små luftveier og er egnet for å diagnostisere og følge opp lunge- og luftveissykdom.

Prikktest (allergitest) og allergivaksinasjon

Undersøkelsen er enkel å utføre. Antihistaminer og enkelte andre medisiner påvirker testen og skal derfor ikke brukes siste 5 dagene før testen (står i innkallelsesbrevet). Dersom du er usikker så kontakte oss på forhånd. Testen går ut på å dryppe en liten konsentrert allergendose på huden. Man lager så et ørlite hull med en lansett så at allergenet får trekke inn under huden. Testen «leses av» etter 15 minutter og størrelse på hevelsen avgjør om testen er positiv eller ikke. Vi bruker en positiv kontroll (histamin) og negativ kontroll (saltvann) for å sikre at testen viser riktig. Testen er veldig trygg, men hvis du har hatt alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) for eksempel på peanøtter så avstår vi fra det allergenet ved testen. Kraftige lokale allergiske reaksjoner er ikke noe hinder for testing, og forsterker heller grunnen til å gjøre testen. Vi tester på vanlige allergener som kan gi symptomer på allergi. Ved behov kan vi ta blodprøver i tillegg for nærmere avklaring. Vi tilbyr allergivaksinasjon hos Oslo Lungelege. Behandling av pelsdyrsallergi må begrunnes i elektronisk søknad og refunderes ikke automatisk på blå resept (man må vente på godkjent søknad). Allergivaksinasjon virker ved å øke toleransen for allergenet, og det virker kun der prikktest (eller blodprøver) viser tydelig utslag som uttrykk for IgE-produksjon (sensibilisering). Hvis du har symptomer på allergi men prøvene ikke slår ut, så kan du dessverre ikke få allergivaksinasjon.    

NO i utåndingsluft (FeNO)

Undersøkelsen er enkel å utføre. Du fyller lungene med luft og blåser jevnt og kontrollert ut gjennom et plastrør. Luften analyseres for NO-gass og er et uttrykk for en type inflammasjon i luftveiene som kan sees bl.a. ved astma. Undersøkelsen er egnet ved diagnostikk og ved kontroller for å følge effekt av behandlingen der verdien er høy.

Belastningstester

Belastningstester kan gjøres på tredemølle eller i trapp. Undersøkelsene er godt egnet for å vurdere pusteplager ved anstrengelse. Tredemølletest brukes for å diagnostisere anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon (EIBO) som man ser hos mange med astma. Testen kan også avdekke sykdom i lungevevet (ved samtidig bruk av pulsoksymeter) og det kan avdekkes andre årsaker til tung pust (som f.eks. EILO).

Provokasjonstester

Man skiller mellom direkte og indirekte provokasjonstester. Metakolin provokasjonstest er en direkte test på luftveienes følsomhet (bronkial hyperreaktivitet). Du gjør da gjentatte spirometrier (se over) med økende doser av metakolin mellom pusteprøvene. Hvis lungefunksjonen faller signifikant (>20%) er testen positiv. Du får astmamedisin etter testen slik at lungefunksjonen igjen normaliseres. Det finnes flere indirekte tester der tredemølletest er en vanlig variant der man med spirometrier måler effekten av å tørre ut luftveiene. Det finnes også andre indirekte provokasjonstester. Det er ikke uvanlig at man må gjøre både en direkte og en indirekte test ved spørsmål om astma. 

Ultralydsundersøkelse

Dette er en ufarlig undersøkelse uten stråling, og prinsippet er å sende lydbølger inn i kroppen og lese av ekkosvaret. Vi bruker undersøkelsen for funksjonsvurdering av mellomgulvet/diafragma, vår viktigste pustemuskel. Den er også egnet for å se etter væske i lungesekken/pleurarommet og forandringer pleura og ytterste delene av lungene (mot brystveggen). Undersøkelsen erstatter ikke røntgen/CT undersøkelser.

Søvnregistrering

Vi bruker topp moderne utstyr (NOX T3s) for diagnostikk av søvnapne. Typiske symptomer er tretthet og søvnighet dagtid, og at du ikke føler deg uthvilt til tross for at du får nok søvntid (>7-8 timer). Du kan oppleve oppvåkninger med pustevansker eller kanskje din samboer har sett at du har «pustestopp»? Du får låne med testutstyr (etter opplæring) herfra og gjør en natts registrering hjemme. Du må levere tilbake utstyret her morgenen etter. Undersøkelsen vurderes av lungelegen samme dag og du vil få tilbakemelding ved telefonkonsultasjon samme dag. Dersom det er indikasjon for behandling vil dette forklares for deg, og du vil da (hvis du ønsker) bli henvist til sykehus for behandlingsoppstart (og oppfølging). Dette vil medføre kortere utredningstid og tid til oppstart av behandling.

Eksterne laboratorietjenester

Vi måler hvite blodlegemer (kapillærprøve fra en fingertupp) på kontoret men har ikke mer utvidet laboratorium hos oss. Evt. kan det være aktuelt med andre blodprøver eller dyrkningsprøver. Dersom vi ser viktig avvik i prøvesvarene/dyrkningssvarene tar vi kontakt med deg og avvikene rapporteres også tilbake til fastlegen. Vi bruker helst røntgeninstituttene Evidia/Aleris og Unilabs ettersom de har en digital løsning der henviser også kan gjennomgå bildene. Vi ser på dette som en styrke i behandlingen, og gir oss muligheten til å vise deg på skjermen og forklare funnene.